MijnWijkplan / MijnWijkGroen


Het platform voor betere burgerparticipatie
Lees verder Vraag een demo aan

Wat is MijnWijkplan

Communiceren, inspireren, aanjagen en participeren. Met het online participatieplatform MijnWijkplan stelt u de inwoner in staat om actief deel te nemen aan het vergroenen en verbeteren van de wijk.

Informatie

Voorzie bezoekers van relevante informatie over ontwikkelingen in de wijk, op één centrale plek.

Ideeën

Breng de wensen en ideeën voor de verbetering van jouw wijk in kaart. Deze ideeën kunnen zowel vanuit bewoners, ondernemers als gemeente komen.

Sample image
In Uitwerking

Gemeente, bewoners en ondernemers werken hier de meest gedragen ideeën samen uit. Maak inzichtelijk wat er moet gebeuren en wie waarvoor verantwoordelijk is. Dat stelt je in staat heldere verwachtingen te scheppen. En samen toe te werken naar de realisatie van het idee.

In Uitvoering

Hier zijn de werkzaamheden buiten op straat te volgen. Zo weet je precies wanneer je de straat niet in kan, of wanneer het gemeentelijke groen onderhouden wordt. Ook de ideeën die gerealiseerd worden zijn hier te volgen.

Visie

Hoewel een gemeente een grote bijdrage kan leveren aan vergroening via beheer en onderhoud, hebben we te maken met een enorme opgave die een gemeente niet alleen kan bewerkstelligen. Gelukkig is er hoop! Want misschien wel de grootste kans voor stedelijke vergroening is te vinden op het kleinste schaalniveau: onze tuinen en straten. Als je je bedenkt dat alle Nederlandse tuinen samen groter zijn dan Nationaal Park de Hoge Veluwe, dan besef je pas welke kans hier ligt om biodiversiteit, klimaatadaptatie en klimaatmitigatie aan te pakken. Bewonersparticipatie zien wij daarom niet als verplichting maar als een serieus instrument voor het waarborgen van biodiversiteit, het behalen van vastgestelde CO2-doelstellingen of het realiseren van de duurzaamheidsambities.

Cijfers MijnWijkplan

1.304.800 weergaven
1.160 projecten
12.700 accounts

Sinds het platform door gemeente Nijmegen in gebruik is genomen heeft het platform ruim 1.3 miljoen weergaven, en hebben 12.700 bewoners met account samen met de gemeente 1160 projecten gestart.
Het platform is zowel geschikt voor bewoners die willen meedoen, willen meedenken of alleen willen meeweten.

Problemen en oplossingen

Sociale cohesie en beleving bevorderen

Bewoners kunnen samen aan de slag in de O.R. en invloed uitoefenen op hun eigen omgeving. Hierdoor ontstaat een positievere beleving van de O.R. maar versterkt het ook de band in de buurt.

Vergroenen van de stad

Met behulp van mijnwijkplan kunnen gemeenten samen met hun bewoners de stad klimaatadaptief en biodivers maken!

Via het platform vergroent u de openbare ruimte en delen van de stad die normaliter lastig te bereiken zijn zoals tuinen en gevels. Veruit de meeste projecten op mijnwijkplan zijn namelijk groen!

Bereik andere doelgroepen dan ‘the usual suspects’

Het platform helpt gemeenten meer en andere doelgroepen te bereiken dan via traditionele bewonersavonden: 50% van de bezoekers is tussen de 25 – 45 jaar.

Maak ideeën concreet

MijnWijkplan brengt ideeën verder. Het platform stelt bewoners, gemeente en andere partijen in staat om ideeën samen uit te werken tot een zichtbaar resultaat op straat.

Vergroot de transparantie

Laat zien wat er vooraf is gegaan aan een besluit en waarom iets (niet) plaats heeft kunnen vinden. En maak (geplande) werkzaamheden buiten op straat inzichtelijk. Met MijnWijkplan vergroot de gemeente haar transparantie.

Schep heldere verwachtingen

Bij participatie zijn heldere verwachtingen cruciaal: zo weet je wat je aan elkaar hebt. MijnWijkplan helpt criteria op heldere wijze inzichtelijk te maken, zodat alle betrokken partijen weten wat er van hen verwacht wordt.

Deze lokale overheid gebruikt MijnWijkplan voor een betere burgerparticipatie.

Gemeente Nijmegen


MijnWijkplan Nijmegen

Gemeente Zwolle


MijnWijk Zwolle

Gemeente Oss


MijnBuurt Oss

Lees hier de ervaring van Monique Wiegers, Wijkbeheerder bij de gemeente Zwolle

Wie ontwikkelen MijnWijkplan.nl?

MijnWijkplan is een samenwerking tussen Cell[0] en PLANTERRA

Cell[0]

Cell[0] is gespecialiseerd in het ontwikkelen van complex maatwerk, mobile apps en webapplicaties.

PLANTERRA

PLANTERRA helpt gemeenten al ruim 20 jaar bij het beheren en verbeteren van de openbare ruimte.